Forskrift om organisering og dimensjonering av brannvesen

Fastsatt av Direktoratet for brann- og elsikkerhet 26. juni 2002 med hjemmel i lov av 14. juni 2002 nr. 20 om brann, eksplosjon og ulykker med farlig stoff og om brannvesenets redningsoppgaver (brann- og eksplosjonsvernloven) § 9, § 10, § 11, § 15, § 16 og § 17, jf. delegasjonsvedtak av 26. juni 2002 nr. 728. Jf. EØS-avtalen vedlegg VII nr. 1 a (direktiv 92/51/EØF).

Table of contents:

Print/PDF