Kap. 22. Grad av utnytting

22:1

Grad av utnytting fastsettes i bestemmelsene til reguleringsplan eller bebyggelsesplan. Bestemmelsen skal angi:

  1. tillatt bebygd areal, eller

  2. tillatt bruksareal, eller

  3. tillatt tomteutnyttelse

For boligeiendom kan det i tillegg fastsettes minste uteoppholdsareal pr. boenhet.

22:11 Parkeringsplass

Der parkeringsplass ikke er vist i garasje eller under terreng, kan bygningsrådet reservere inntil 25 m2 av det tillatte areal for hver krevet bilplass.

22:2 Definisjoner og begreper

Tillatt bebygd areal

– Tillatt bebygd areal angitt i prosent av tomtens areal, i kombinasjon med angivelse av høyde eller etasjeantall.

Tillatt bruksareal

– Tillatt bruksareal for bebyggelse på en tomt.

Tomt

– Det areal som i reguleringsplan eller bebyggelsesplan er avsatt til byggeområde.

Tomteutnyttelse

– Tillatt bruksareal i prosent av tomtens areal.

Uteoppholdsareal

– Den del av tomten som ikke er bebygd eller avsatt til kjøring og parkering. Ikke overbygd del av terrasser og takterrasser regnes som uteoppholdsareal.

22:3 Beregningsmåte

Areal beregnes etter Norsk Standard 3940. Det skal ikke gjøres fradrag for kanaler større enn 0,5 m2 eller for vegger tykkere enn 0,5 m.

For beregning av bruksareal etter dette kapittel gjelder følgende tillegg i standarden:

  • Bruksareal regnes for uinnredete bygningsvolumer som kan innredes for formål som nevnt i kap. 31 – 39.

  • For etasjehøyder over 3,0 m regnes bruksareal som om det var lagt et plan for hver 3,0 m.

  • Åpent overbygd areal mer enn 1,0 m innenfor kant av takoverdekning skal legges til bruksarealet.

22:31 Bruksareal for forskjellige etasjer

Bruksareal regnes fullt ut for etasjer der himling ligger høyere enn 1,5 m over planert terrengs gjennomsnittsnivå rundt bygningen.

For underetasjer og kjelleretasjer, der himling ligger mellom 0,5 og 1,5 m over terrengets gjennomsnittsnivå, regnes 50 % av bruksarealet med i bygningens areal.

Ved bestemmelse til reguleringsplan eller bebyggelsesplan kan det fastsettes at bruksareal under terreng helt eller delvis skal medregnes.

Table of contents:

Print/PDF