5 Støy fra tekniske installasjoner

De enkelte brukerområder (bolig, arbeidslokale, undervisningsrom o l) i bygninger må beskyttes mot støy fra tekniske installasjoner i samme eller tilliggende bygninger. Kravet gjelder ikke for egenaktiviteter eller bruk av teknisk utstyr og installasjoner innen samme brukerområde.

§ 8-42 fig 1 Kilder til luftlyd og strukturoverført lyd i bygningen. Anbefalt maksimalt lydnivå i sove- og oppholdsrom

Med bygningstekniske installasjoner menes installasjoner som er nødvendig for bygningens drift, eksempelvis:

  • heiser

  • rulletrapper

  • vifter, kjøleanlegg

  • sanitæranlegg

Installasjoner for service- eller ervervsmessig virksomhet er også underlagt krav om beskyttelse av støy. Eksempler på slike installasjoner er: vaskemaskiner fellesvaskeri) kjølemaskiner (forretninger), produksjonsutstyr (industri), osv. For boliger inkluderes støy fra drift og bruk av innendørs garasjer og felles parkeringsanlegg ved måling av innendørs maksimalt lydnivå fra tekniske installasjoner.

Grenseverdier for innendørs lydnivå fra tekniske installasjoner for forskjellige bygningskategorier er angitt i NS 8175. Målestørrelsene betegnes, avhengig av bygningstype, A- og/eller C-veid maksimalt lydtrykknivå (L A,max , L C,max ) og angis i dB. C-veide målinger er innført for å unngå sjenerende lavfrekvente lyder. Verdiene i standarden gjelder for enkeltkilder eller for samlet nivå fra flere installasjonstekniske lydkilder

For å sikre tilfredsstillende lydforhold på uteareal og innendørs ved åpne vinduer, stilles det krav til maksimalt lydnivå fra en bygnings tekniske installasjoner, målt utenfor vindu eller på uteareal, for samme bygning eller nabobygning. Grenseverdier for utendørs lydnivå fra tekniske installasjoner for forskjellige bygningskategorier er angitt i NS 8175 . Målestørrelsen betegnes A-veid maksimalt lydtrykknivå (L A,max ) og angis i dB. Målestørrelsen er, avhengig av hvilke tider på døgnet bygningen er i bruk, enten maksimal verdi for døgnet, eller maksimal verdi for dagtid, kveldstid eller nattetid.

§ 8-42 fig 2 Støy fra bygningens tekniske installasjoner. Maksimalverdi for lydnivået rett utenfor bygningen og nabobygningen om kvelden.

Grenseverdiene gjelder utslipp fra en bygning og ikke summen av utslipp fra flere bygninger.

Ved planlegging av nybygg må det tas hensyn til at det er det samlede støynivå fra tekniske installasjoner og fra utendørs lydkilder, som er avgjørende for å sikre akseptabelt lydnivå innendørs og på utearealer avsatt for lek og rekreasjon.

Table of contents:

Print/PDF