2 Bygningers brannklasse

Krav til bygningers brannklasse bestemmes ut fra hvilken konsekvens en brann i byggverket kan få. Konsekvensen vil være avhengig av bruken av bygget (risikoklasse), størrelse og planløsning. Enkle byggverk, hvor brann får liten konsekvens, vil være i brannklasse 1, brannklasse 2 for middels konsekvens og i brannklasse 3, hvor konsekvensen kan bli stor.

For byggverk i brannklasse 4, vil det være umulig å lage generelle minimumsløsninger, da de ved sin egenart vil være spesielle og beregningsbehovet forskjellig. Derfor vil alle byggverk i brannklasse 4 kreve egen fullstendig dokumentasjon av overensstemmelse med de enkelte kravene i forskriften.

Byggverk hvor konsekvensen kan bli meget stor med hensyn til miljø og samfunnet generelt, må utføres i brannklasse 4. Slike byggverk vil kunne være aktuelle innenfor kjemisk industri, miljøfarlig produksjon, hvor det lagres særlig brann- eller miljøfarlige stoffer og i byggverk hvor brann kan medføre en trussel for et stort antall mennesker.

For byggverk i brannklasse 1, 2 og 3 kan løsningene i denne veiledningen nyttes for å dokumentere tilfredsstillende brannsikkerhet. Disse byggverkene klassifiseres i henhold til aktuell risikoklasse og antall etasjer som vist i § 7-22 tabell 2.

§ 7-22 tabell 2 Bygningers brannklasse (BKL)

    Etasjer
Risikoklasse 1 2 3 og 4 5 eller flere
1 6) - BKL 1 7) BKL 2 1) BKL 2
2 BKL 1 BKL 1 BKL 2 BKL 3
3 BKL 1 BKL 1 BKL 2 BKL 3
4 BKL 1 BKL 1 BKL 2 2) BKL 3
5 BKL 1 BKL 2 3) BKL 3 BKL 3
6 BKL 1 5) BKL 2 4) BKL 2 BKL 3

1) Øverste etasje kan være BKL 1 eller med bærekonstruksjoner i ubrennbare materialer

2) Bygning i inntil tre etasjer kan utføres i BKL 1, når hver boenhet har direkte utgang til terreng

3) Bygning i to etasjer, som benyttes til forsamlingslokale eller salgslokale og har bruttoareal mindre enn 800 m 2 pr. etasje kan utføres i BKL 1

4) Overnattingssted med mindre bruttoareal enn 300 m 2 i hver etasje, kan utføres i BKL 1.

5) I brannklasse 1 kan arealene ikke økes ved oppdeling med brannseksjoneringsvegg. Minste avstand mellom bygninger/seksjoner i denne brannklasse er 6,0 m. Bygninger med minsteavstand kan forbindes med en mellombygning i brannklasse 2, med etasjeskiller i klasse REI 60, utført i begrenset brennbare materialer eller bedre.

6) Arbeidsbrakker og skur kan oppføres uten krav til brannklasse

7) Driftsbygning i landbruket kan oppføres uten krav til brannklasse

Eksempel på bygningers brannklasser utfra risikoklasse

De enkelte delene av et byggverk for blandet bruk klassifiseres i brannklasse ut fra den delens anvendelse (risikoklasse) og byggverkets totale antall etasjer (høyde). Dog med den betingelse at de underliggende deler skal ha minst like høy brannklasse som den som ligger over. Under er det i § 7-22 fig 1-3 vist eksempler på brannklassifisering av bygg for blandet bruk.

§ 7-22 fig 1 Bygning i fire etasjer for blandet bruk

Etter § 7-22 tabell 2 må del av bygning i risikoklasse 2 oppføres i brannklasse 2 og del av bygningen i risikoklasse 5 oppføres i brannklasse 3. Det strengeste kravet til brannklasse er dermed nederst i bygget og de to nederste etasjene oppføres i brannklasse 3. Den øvre delen av bygget, 3. og 4. etasje, kan imidlertid oppføres i brannklasse 2.

Om virksomhetene byttet plass og den øvre delen av bygget var i risikoklasse 5, ville dette bli dimensjonerende for hele bygningen og denne måtte oppføres i brannklasse 3.

§ 7-22 fig 2 Bygning i fire etasjer uten oppdeling med seksjonerings- eller brannvegg

Etter § 7-22 tabell 2 er kravet til del av bygningen i risikoklasse 2 brannklasse 2 og den delen av bygningen i risikoklasse 3 også brannklasse 2. Bygningen kan derfor oppføres i brannklasse 2.

§ 7-22 fig 3 Bygning i fire etasjer oppdelt med seksjonerings- eller brannvegg

Bygningen blir å anse som to brannseksjoner/bygninger og brannklasse bestemmes for hver seksjon/bygning

Etter § 7-22 tabell 2 må bygning i fire etasjer og risikoklasse 2 utføres i brannklasse 2. Bygning i to etasjer og risikoklasse 4 kan utføres i brannklasse 1.

Table of contents:

Print/PDF