§ 9-2 Varmeanlegg

Et varmeanlegg omfatter alle de komponenter som inngår i et komplett system for oppvarming. Det omfatter ildsted, ledningsnett, varmeapparater (radiatorer mv.), pumper, ventiler, reguleringsutrustning etc. som inngår i sentralvarmeanlegg.

Uttrykk brukt i veiledningen

Fyringsanlegg

ildsted, sentralvarmekjel eller varmluftsaggregat der varme produseres ved forbrenning av fast, flytende eller gassformig brensel, inklusiv røykkanal og eventuelt matesystem for brensel

Ildsted

ovn, peis eller peisovn for lokal oppvarming

Matesystem

anlegg for tilførsel av fast, flytende eller gassformig brensel inklusiv beholder eller tank

Røykkanal

kanal for transport av røykgasser fra fyringsanleggets røykuttak frem til fri luft, herunder røykrør, anbringer og skorstein

Sentralvarmeanlegg

varmeanlegg hvor varmen produseres sentralt, og transporteres og fordeles ved hjelp av varmebærende medium

Sentralvarmekjel

varmeproduserende enhet i et sentralvarmeanlegg med vann eller damp som varmebærende medium

Skorstein (pipe)

vertikal del av røykkanal (skorstein kan omfatte flere vertikale røykkanaler)

Varmeanlegg

de komponenter som inngår i et komplett system for oppvarming

Varmeanlegg omfatter også ledningsnett, varmeapparater (radiatorer mv), pumper, ventiler, reguleringsutrustning etc som inngår i sentralvarmeanlegg.

Det vises til

552.102 Oppvarming av boliger. Metoder og systemer, Byggforskserien

Når det gjelder varmeanlegg basert på elektrisk energi gjelder også forskrifter for elektriske anlegg, først og fremst

Forskrifter for elektriske bygningsinstallasjoner m.m, Elektrisitetstilsynet

Sikring mot brann og eksplosjon, se spesielt veiledning til § 9-21.

Romtemperatur

Varmeanlegget bør ha slik kapasitet at romtemperaturen ikke synker mer enn 3 °C under laveste anbefalte temperatur ved ekstrem utetemperatur. Ekstrem utetemperatur kan settes lik gjennomsnittstemperaturen i de kaldeste sammenhengende tre døgn i løpet av en 30-års periode. Reguleringsutrustning skal sikre energiøkonomisk og stabil drift, og være tilpasset de anbefalte romtemperaturene som er angitt i veiledningens § 8-36 tabell 1.

Table of contents:

Print/PDF