Kap. 38 - Garasje og bilverksted

:1 Definisjoner

Garasje
  • rom for kjøretøy som drives av forbrenningsmotor, f.eks. motorvogn, traktor, arbeidsmaskin o.l.

Åpen garasje
  • garasje med yttervegger i så begrenset omfang at særskilt ventilasjon ikke kreves.

Garasje under jorden
  • garasje hvor golvet ligger minst 3,0 m under vegnivå eller planert terreng på innkjøringssiden.

Reservelys
  • belysning som automatisk trer istedenfor den vanlige belysning, når denne svikter og som har strømkilde uavhengig av denne.

Seksjon
  • skille med branntrygg konstruksjon i minst klasse A 60 og med alle dører selvlukkende.

:2 Generelt

Forskriftene i dette kapittel gjelder ikke:

Utstillings- eller lagerlokale for kjøretøy når startbatteriet er fjernet.

Rom for oppbevaring av mopeder eller for oppbevaring av inntil 2 motorsykler.

Oppstillingsplass 1) med takoverbygg (carport) og ikke mer enn to veggflater og med plass for høyst 2 biler.

1) Endring av 4. april 1979

I garasje er det ikke tillatt å ha anlegg for fylling av bensin. Bygningsrådet kan i særlige tilfelle skjerpe forskriftenes krav når dette er nødvendig av sikkerhetshensyn.

:3 Garasje med inntil 50 m 2 golvflate

:31 Golv

Golv skal være av ubrennbart materiale, men asfalt kan brukes som golvbelegg.

:32 Etasjeskiller

Etasjeskiller mellom garasje og underliggende rom skal være minst i klasse A 30.

:33 1) Vegger, tak og himling

Bærende konstruksjoner, vegger, tak og himling som er av brennbart materiale, kles med tennvernende kledning minst A 10. Skillekonstruksjon mellom garasje og andre rom skal være lufttett.

1) Endring av 18. oktober 1979.

:34 Avstand til annen bygning og nabogrense

I 2) strøk hvor trebebyggelse er tillatt, kan bygningsrådet samtykke i at garasje oppføres av tre uten tennvernende kledning, når det ikke er nyttbart rom over eller under garasjen.

2) Endring av 4. april 1979.

:35 2) Skillekonstruksjon mot annen bygning og forbindelse med andre rom

Når garasje bygges vegg i vegg med annen bygning eller som del av annen bygning, skal skillekonstruksjonen mellom garasjen og bygningen være minst B 30.

Mellom garasje og husdyrrom, låve eller rom hvor brannfarlige varer behandles eller lagres er det ikke tillatt å ha dør, vindu eller andre åpninger.

Dør mellom garasje og andre rom må minst være B 15.

Forbindelse mellom garasje og rom for varig opphold eller trapperom og utgang må bare skje gjennom et mellomliggende rom som kan tjene som sluse, og dør minst B 15. Garasje må ikke være eneste rømningsveg for slikt rom.

2) Endring av 4. april 1979.

:4 Garasje med over 50 m 2 golvflate

:41 Golv

Golv skal være av ubrennbart materiale, men asfalt kan brukes som golvbelegg.

:42 Etasjeskiller

Etasjeskiller skal være minst A 60.

:43 Vegg, søyle og tak

Bærende konstruksjoner skal være minst A 30. Ikke bærende vegger utføres av ubrennbart materiale, dog kan vegger i små rom innen garasjen utføres med tennvernende kledning minst A 30.

I strøk hvor trebebyggelse er tillatt gjelder følgende unntak:

  1. 1) Frittliggende en-etasjes garasje kan oppføres av tre med innvendig tennvernende kledning minst A 30 når bygningens grunnflate ikke overstiger 400 m 2 eller den ved brannvegg er delt opp i seksjoner av høyst denne størrelse. Garasjens avstand til nabogrense og til annen bygning må være i samsvar med bygningslovens § 70 og byggeforskriftenes kap. 26:1.

  2. Garasje i én etasje kan oppføres med bærende konstruksjoner av ubeskyttet stål og med vegger av ikke brennbart materiale når grunnflate og kravene til avstand i a) oppfylles.

  3. Garasje i én etasje kan oppføres helt av tre når grunnflaten er høyst 200 m 2 eller den ved seksjonering er delt opp i seksjoner av høyst denne størrelse, og kravene til avstand i a) oppfylles.

1) Endring av 22. juli 1983.

:44 Forbindelse med andre rom

Mellom garasje og husdyrrom, låve eller rom hvor brannfarlige varer behandles eller lagres er det ikke tillatt å ha dør, vindu eller annen åpning.

Dør mellom garasje og annet rom skal være branntrygg dør A 60. Forbindelse mellom garasje og rom for varig opphold, trapperom, heis, korridor, rømningsveg eller til rom med ildsted, må bare foregå gjennom brannsluse i direkte forbindelse med garasje. Garasje må ikke være eneste rømningsveg fra slikt rom.

For garasje i brannstasjon, politistasjon og for lastehall som undertiden brukes som garasje, og mellom garasje og tilknyttede servicerom kan krav om sluseforbindelse frafalles, når det tas betryggende forholdsregler mot spredning av brann og inntrenging av gasser i tilliggende rom.

:45 Utgang

I garasje med mekanisk manøvrerbar port og i garasje med større golvflate enn 200 m 2 skal det i tillegg til innkjørselporten være reserveutgang med utadslående dør. Innbyrdes avstand mellom flere slike dører må ikke være over 50 m.

:46 Trapp

I garasje med mer enn én etasje, hvor det fra hver etasje ikke er direkte utgang til det fri, skal det mellom alle etasjer være trapp i branntrygt trapperom med utgang til det fri. Dør fra garasje til trapperom skal være branntrygg dør A 60.

:47 Seksjonering

Store garasjeanlegg skal deles ved vegg minst A 60, slik at golvflaten i hver av de atskilte delene ikke overstiger:

  1. 4000 m 2 ved én-etasjes garasje under jorden, dog 1500 m 2 ved garasje i flere etasjer under jorden.

  2. 3000 m 2 ved fler-etasjes garasje over jorden, dog 5000 m 2 ved åpen garasje.

Nødvendig åpning i brannvegg skal ha minst branntrygg dør A 60 eller tilsvarende portarrangement.

:48 Røykavtrekk

I garasje med over 1000 m 2 useksjonert golvflate skal det være røykavtrekk med automatisk åpning. Røyklukene skal også kunne betjenes manuelt.

:5 Særlige anlegg

:51 Smøregrav

For ettersyn av motorvogn kan det i garasje anordnes smøregrav under forutsetning av betryggende avløp og ventilasjon.

:52 Avløp

Avløp for spillvann fra garasje skal ikke føre til septiktank eller offentlig kloakk uten å ha passert sikkerhetssluk (bensin- og oljeutskiller). For store anlegg skal det også være sandfang.

:53 Ventilasjon

:531 Generelt

Garasje skal være slik ventilert at innholdet av bensindamp og ekshaust ikke blir skadelig høyt.

Utsugningskanal for ventilasjonsvifte i garasje må ikke føres inn på røykkanal eller kanal som ventilerer andre rom enn garasje. Ventilasjonsanlegget må være slik utført at utsugningsluften ikke kan trenge inn i andre rom eller tilbake til garasjen.

:532 Garasje med inntil 50 m 2 golvflate.

Garasje skal ha friskluftinntak og utsugningsåpning hver med et areal av minst 10 cm 2 pr. m 2 golvflate.

Friskluftinntaket skal være plassert nede på veggen eller under garasjeport, og utsugningsåpningen plasseres ved taket i garasjens motsatte side.

:533 Garasje med over 50 m 2 golvflate.

Friskluftinntak og utsugningsåpning plasseres og utformes slik at hele garasjerommet blir effektivt gjennomluftet.

Rekkegarasjer for én rekke biler kan ventileres ved naturlig ventilasjon med ventilasjonsåpninger i samsvar med :532.

Annen garasje skal ha mekanisk ventilasjon som minst sikrer luftveksling etter tabell i kap. 47:141.

:54 Belysning

Til kunstig belysning skal bare brukes elektrisk lys.

I garasje under jorden med større golvflate enn 500 m 2 skal det være reservebelysning. Reservelys kan også kreves i særskilte tilfelle i garasje av tilsvarende størrelse over jorden.

:55 Oppvarming

Til oppvarming av garasje må bare brukes damp, varmt vann, varm luft samt godkjent elektrisk ovn.

:56 Brannslokking og brannvarsling

:561 (Opphevet ved endring av 4. april 1979).

:562 Faste brannslanger.

Hvor det ikke er fare for frost skal det i garasje med over 500 m 2 golvflate i hver etasje monteres faste husbrannslanger som dekker hele garasjen.

:563 1) Automatisk sprinkleranlegg

Automatisk sprinkleranlegg skal monteres i garasje under jorden med samlet ikke seksjonert golvflate større enn 1000 m 2 . .Bygningsrådet kan kreve automatisk sprinkleranlegg i lukket garasje over jorden med samlet, ikke seksjonert golvflate større enn 4 000 m 2 .

1) Endring av 22. juli 1983.

:564 Brannvarsling.

Garasje som ikke har automatisk sprinkleranlegg, skal ha automatisk brannvarslingsanlegg med direkte forbindelse til offentlig brannvesen når den samlede, ikke seksjonerte golvflate er større enn 2000 m 2 .

:6 Bilverksted

Kravene i dette kapittel gjelder også for bilverksteder. Oppbevaring av bensin utenfor bilenes beholdere er ikke tillatt.

Table of contents:

Print/PDF