Kap. 22. Takkonstruksjoner og taktekning.

Bygningslovens § 87.

§ 1. Takverkets konstruksjon.

 1. Takkonstruksjoner av tre skal utføres i samsvar med Norsk Standard 404: Tømmerarbeider. Takkonstruksjoner av stål skal uføres i samsvar med Norsk Standard 424: Bygningskonstruksjoner av stål, og armerte betongtak i samsvar med Norsk Standard 427: Regler for utførelse av arbeider i armert betong.

 2. Tak skal konstrueres slik at skadelige horisontaltrykk på vegger og andre bærende ledd unngåes.

 3. Takstoler skal anbringes slik at trykket overføres direkte til fast understøttelse. Taksperrer skal forankres til gavlvegger og vindavstivning skal utføres i den utstrekning bygningsrådet finner det påkrevd.

 4. Deler av tak som ikke dekkes av taktekningen, skal innkles med flammefast materiale. Bordtaket skal i den nedre ende under taktekningen så vel mot vinkelrenne som mot takrenne eller gesims innkles med flammefast eller annet ikke brennbart materiale som godkjennes av bygningsrådet. Takoppbygg skal etter sin art enten utføres av brannfast materiale eller kles med flammefast materiale på en måte som bygningsrådet finner betryggende, jfr. dog bygningslovens § 87, pkt. 2.

§ 2. Takfall og tekning.

 1. Tekningsmateriale skal avpasses etter takfallet. Det skal ved valg av takfall og tekningsmateriale tas hensyn til de klimatiske forhold, f.eks. vind, frost, snømengde, slagregn, hastige temperatursvingninger og saltholdig luft.

 2. Videre må det tas hensyn til skadelige virkninger av syredamper o.l. fra bedrifter i eller utenfor bygningen.

 3. Det må ved tekningen også tas hensyn til gjensidig skadelig innvirkning av de forskjellige teknings- og beslagsmaterialer, f.eks. kopper på jern, torvtekning på underliggende papp, sement og kalk på bly og sink.

 4. Bordtak skal utføres i samsvar med Norsk Standard 404: Tømmerarbeider. Dog skal bordtak under metallplatetekning ikke ha mindre tykkelse enn 5/4" og bordene skal bare skråspikres fra fjæren (stikkspikres). Mellom metallplatetekning og bordtak skal det være asfaltpapp eller tjærepapp. Spikerfester under bordtak (sperrer, åser eller strøbord) må ikke ha større avstand enn 1 m, målt fra midt til midt. Strøbord skal ha tilstrekkelig bæreevne og bør ikke være under 5/4" × 4". For uthusbygninger m.v. kan bygningsrådet gjøre unntak.

 5. Når det brukes bølgeformede plater på bordtak skal, av hensyn til gnistfaren, kanalene mellom platene og bordtaket nedentil beskyttes på en måte som bygningsrådet godkjenner. For å hindre kondensering og skader av fuktighet under platene, må det sørges for ventilasjon av kanalene.

 6. Vinkelrenner i steintekkede tak skal forsenkes så de blir liggende lavere enn bordtaket.

 7. Piper, ventilasjonsrør o.l. som føres gjennom takflaten skal forsynes med beslag som føres så høyt opp at regnvann eller vann fra snøsmelting ikke kan trenge gjennom taket.

 8. For utførelse av taktekning med stålplater og andre metallplater gjelder Norsk Standard 406: Blikkenslagerarbeider. Bygningsrådet kan dog tillate at det brukes galvaniserte stålplater også i de tilfelle hvor standarden fastsetter sinkplater, på steder hvor de klimatiske eller andre forhold gjør det ubetenkelig.

§ 3. Godkjent tekning av tretak.

Godkjent tekning av tretak er:

 1. Stålplater, kopperplater eller andre metallplater godkjent av departementet.

 2. Skiferstein.

  1. Takstein av tegl hvis form og kvalitet er godkjent av departementet.

  2. Flat takstein av tegl skal være lagt på bordtak på en måte som bygningsrådet godkjenner, slik at det ikke blir annet enn horisontale, gjennomgående kanaler fra stein til stein, bortsett fra mellomrommet mellom underlektene (sløyfene). Dessuten kan bygningsrådet påby at steinen, av hensyn til værforholdene, festes til taket på en måte som bygningsrådet godkjenner. Materialet må dekke tett i omleggene. Omleggene må ikke være under 5 cm. Hvis steinen falses sammen med dype rifler, slik at sideforskyvning utelukkes, kan dog omlegget gjøres mindre.

  3. Krum takstein av tegl, som er formet slik at det blir gjenomløpende kanaler i vertikal retning mellom stein og bordtak tillates bare brukt på de bygninger som er nevnt i bygingslovens § 87, pkt. 2. Bordtaket skal være tekket med tjærefri asfaltpapp av minst 1½ mm tykkelse, godkjent av departementet. Trelektning kan brukes over asfaltpappen. Bygningsrådet kan påby at steinen, av hensyn til værforholdene, festes til taket på en måte som bygningsrådet godkjenner.

  4. Krum takstein av tegl, som er forsynt med falser eller på annen måte formet slik at det ikke dannes slike gjennomløpende vertikale kanaler som er nevnt under pkt. 3 e, og som er godkjent av departementet, kan brukes på samme vilkår som er gitt for flat takstein i pkt. 3 b.

 3. Flat takstein av sement, hvis form og kvalitet er godkjent av departementet, kan med bygningsrådets samtykke brukes når den legges som bestemt i pkt. 3 b.

 4. Torv, i distrikter med åpen bebyggelse, med bygningsrådets samtykke. Asfaltpapp må ikke brukes som underlag direkte under torv.

 5. Tjærefri asfaltpapp som pålegges i minst 2 lag. Det underste skal ha en tykkelse av minst 1½ mm og spikres. Det øverste skal ha en tykkelse av minst 2 mm og klebes. Pappsorten må være godkjent. Asfalt som brukes til klebning bør ikke ha lavere smeltepunkt enn 70 °C.

 6. På skurbygninger og bygninger av provisorisk art kan det dog brukes enkelt asfaltpapp av minst 2 mm tykkelse. Bygningsrådet kan tillate at det på mindre bygninger av denne art brukes 1 mm tykk asfaltpapp eller sandet tjærepapp.

 7. Sementasbestplater og flat takstein av dette materiale.

§ 4. Tekning av betongtak.

 1. Alle massive betongtak (varme tak) som ligger direkte over oppvarmet rom, bør om mulig utføres med fall mot innvendige nedfall rør og isoleres forsvarlig. Brukes det til tekning damptette materialer som f.eks. asfaltbelegg, asfaltpapp o.l . skal det, for å motvirke kondensering under tekningen, sørges for effektiv drenasje eller ventilasjon i isolasjonen eller sørges for et dampsperresjikt på romsiden av isolasjonen, på en måte som er godkjent av bygningsrådet.

 2. Oppføres det over isolert betongtak bord- eller platetak med tekning, kan overtaket ha fall enten mot ut- eller innvendige nedfallsrør. Luftrommet under overtaket skal ventileres godt for å hindre kondensering av fuktighet og skader under overtaket, og motvirke istappdannelser ved takskjegget på bygg med utvendig taknedløp.

§ 5. Sikring ved overlys og flate tak.

Overlys må utføres på en slik måte at det ikke kan utsette folk for fare eller hindre rednings- og reparasjonsarbeid (rekkverk, fangnett, plass for stiger m.v.)

§ 6. Takluker.

Tak skal forsynes med minst 1 takluke av størrelse minst 50 cm i firkant. Dette gjelder ikke små hus. Også i andre tilfelle hvor takluke finnes upåkrevd, kan bygningsrådet etter å ha innhentet brannstyrets uttalelse gjøre unntak. Takluker og takvinduer skal utføres av trådglass, og karm og ramme skal være av brannfast materiale eller idet minste være kledd med flammefast materiale.

§ 7. Snøfangere og stiger.

Bygningsrådet kan bestemme at det på tak skal være snøfangere og stiger av ikke brennbart materiale for brannvesenet.

Table of contents:

Print/PDF